UBND TỈNH QUẢNG NINH
THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 02/2016/QH14 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 Luật
2 45/2013/QH13 Luật đất đai Luật
3 45/2013/QH Luật đất đai Luật
4 43/2014/NĐ-Cp Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai Nghị định
5 01/2021 vv đăng ký doanh nghiệp Nghị định Chính Phue
6 01 Vv đăng ký doanh nghiệp Nghị định
7 371/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, thẩm định vị trí việc làm và lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Quyết định 09/02/3023 UBND tỉnh Quảng Ninh
8 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp Thông tư 29/06/2023 Bộ Tài chính
9 1597 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở giáo dục và đào tạo Quyết định 15/06/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
10 1579 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của sở giáo dục và đào tạo. Quyết định 15/06/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
11 1318/QĐ-UBND Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn Quyết định 23/05/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
12 912/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ thục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh Quyết định 10/04/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
13 10/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai Nghị định 03/04/2023 Chính phủ
14 746/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Quyết định 23/03/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
15 745/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Quyết định 23/03/2023
16 372/QĐ-UBND Công bố danh mục TTHC lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quyết định 14/02/2023 UBND Tỉnh Quảng Ninh
17 02/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước Nghị định 01/02/2023 Chính phủ
18 12/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định 04/01/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
19 104/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công Nghị định 21/12/2022 Chính phủ
20 99/2022/NĐ-CP 30/11/2022 Nghị định 30/11/2022 Chính phủ
21 99/2022/NĐCP Về đăng ký biện pháp bảo đảm Nghị định 30/11/2022 Chính phủ
22 2228/QĐ-BTP Công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch Quyết định 14/11/2022 Bộ Tư pháp
23 30/2022/QĐ-UBND Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp trong doanh nghiệp có vốn góp của chủ sở hữu thuộc thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Quyết định 03/10/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
24 2402/QĐ-UBND về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh Quyết định 23/08/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
25 1899/QĐ-UBND /V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Quyết định 01/07/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
26 1875/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết cảu Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Quyết định 30/06/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
27 1490/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vị, chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định 08/06/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
28 1450/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định 31/05/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
29 1405/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng và thẩm quyền giải quyết của sở Công thương Quyết định 30/05/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
30 193/QĐ-TTCP VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ Quyết định 20/05/2022 Thanh tra Chính phủ
31 1306/SGDĐT-GDPT về việc thực hiện chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học Quyết định 16/05/2022 Sở GDDT
32 1450/QĐ https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1450-QD-UBND-2022-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-giao-duc-So-Giao-duc-Quang-Ninh-520043.aspx Quyết định 13/05/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
33 1180/QĐ-UBND Về việc ban hành trình tự giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Quyết định 06/04/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
34 941/QĐ-BGDĐT Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của BGDĐT. Quyết định 06/04/2022 Bọ GDĐT
35 156/QĐ-SYT về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Quyết định 27/01/2022 Sở Y tế Quảng Ninh
36 171/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Quyết định 17/01/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
37 01/2022/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Thông tư 16/01/2022 Bộ Nội vụ
38 69/QĐ-UBND V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Quyết định 10/01/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
39 08/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Nghị định 10/01/2022 Chính phủ
40 02/2022/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Thông tư 10/01/2022 Bộ Tài nguyên và Môi trường
41 01/2022/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Thông tư 04/01/2022 Bộ Tư pháp
42 50/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thông tư 31/12/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo
43 131/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG Nghị định 30/12/2021 Chính Phủ
44 1868/QĐ-LĐTBXH Về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động cho Phòng Lao động - TB&XH 13 huyện, thị xã, thành phố Quyết định 22/12/2021 Sở Lao động - TB&XH tỉnh Quảng Ninh
45 116/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY Nghị định 21/12/2021 Chính Phủ
46 106/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thông tư 26/11/2021 Bộ Tài chính
47 41/2011/TT-BYT về việc cấp chứng chỉ hành nghề vớ người hành nghề và cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh Thông tư 14/11/2021 Bộ Y tế
48 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân Thông tư 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ
49 05/2021/TT-TTCP quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Thông tư 01/10/2021 Thanh tra Chính phủ
50 80/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 126/2020/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ Thông tư 29/09/2021 Bộ Tài chính